PRODUCTS
产品展示
  • 名称: 碳化钨粉
  • 编号: 1a007
  • 浏览次数: 304

碳化钨粉的规格
产品规格 平均粒度范围(μm) 氧含量(不大于%) 铁含量(不大于%)
04 BET:≤0.22 0.25 0.0100
06 BET:≤0.30 0.20 0.0100
08 BET:≤0.40 0.18 0.0100
10 F.s.s.s:1.01-1.50 0.15 0.0100
15 F.s.s.s:1.51-2.00 0.15 0.0100
20 F.s.s.s:2.01-3.00 0.12 0.0100
30 F.s.s.s:3.01-4.00 0.10 0.0150
40 F.s.s.s:4.01-5.00 0.08 0.0150
50 F.s.s.s:5.01-6.00 0.08 0.0150
60 F.s.s.s:6.01-9.00 0.05 0.0150
90 F.s.s.s:9.01-13.00 0.05 0.0200
130 F.s.s.s:13.01-20.00 0.04 0.0200
200 F.s.s.s:20.01-30.00 0.04 0.0300
300 F.s.s.s:>30.00 0.04 0.0300
碳化钨粉的品种
产品牌号 FWCA FWCB
总碳(%) 6.13±0.05 5.95±0.05
化合碳(%) ≥6.07 -
游离碳(%) ≤0.06 ≤0.05
主含量WC(%) ≥99.8 ≥99.8
碳化钨粉的杂质含量(不大于%)
杂质元素 不大于(%) 杂质元素 不大于(%) 杂质元素 不大于(%)
Cr 0.0100 S 0.0010 Mn 0.0010
Co 0.0100 P 0.0010 Pb 0.0003
Mo 0.0030 As 0.0010 Sb 0.0005
Mg 0.0010 K 0.0015 Sn 0.0003
Ca 0.0015 Na 0.0015 Ti 0.0010
Si 0.0015 Bi 0.0003 V 0.0010
Al 0.0010 Cu 0.0003 Ni 0.0050
产品包装:铁桶内衬双层塑料袋抽真空包装,每桶净重50KG。

 

鹤山市沃得钨钼实业有限公司

鹤山市沃得钨钼实业有限公司

鹤山市沃得钨钼实业有限公司

鹤山市沃得钨钼实业有限公司 鹤山市沃得钨钼实业有限公司 鹤山市沃得钨钼实业有限公司 鹤山市沃得钨钼实业有限公司